Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Securius Kft. (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/a., Cg.: 01-09-187861, adószám: 24890609-1-43) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.coolpet.hu elnevezésű weboldal és online áruház (továbbiakban: weboldal) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon regisztrál. (továbbiakban: felhasználó).

Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen okiratot.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.coolpet.hu weboldalon található valamennyi termék. A termékek  tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó egyedi oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.coolpet.hu weboldalon található online felületen keresztül történik.

A www.coolpet.hu weboldalon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) rendelkezései az irányadóak.

Az eladó

Az eladó minden termék esetében a Securius Kft. a termékkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kifogás és reklamáció kizárólag a Securius Kft., mint eladóval szemben érvényesíthető.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség az eladót elfelejtett jelszó vagy annak illetéktelen harmadik személy részére történő hozzáférésből eredő  károk esetén sem.

Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására a coolpetinfo@gmail.com címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül van lehetőség.

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a coolpetinfo@gmail.com e-mail címre, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint:

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel a felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. Az eladó a megrendelést annak elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, amely visszaigazolás szerződéses jogviszonyt hoz létre a felek között. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felhasználót terhelő ajánlati kötöttség, illetve az eladót terhelő bármilyen egyéb kötelezettség minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Az eladó a visszaigazolt szerződéseket iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről az eladó 5 évig köteles gondoskodni.

Vételár, fizetési feltételek

A weboldalon szereplő termék  mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót.

Abban az esetben, ha az eladó leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor az eladó  nem köteles az adott terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az eladó felajánlhatja a tényleges áron történő értékesítést, és amennyiben azt a felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

1. Személyes átvétel alkalmával fizetendő

2. Biciklis futár. A házhoz szállítás költsége 1 500 Ft valamint a termék ára a futár részére fizetendő.

3. Postai úton. Ez esetben a termék árát és a postaköltséget előre át kell utalni vagy a coolpet.hu oldalon további lehetőség PayPal útján fizetni.

Securius Kft.

OTP Bank, 11742173-20171546-00000000.

A közlemény rovatba be kell írnia a megrendelő nevét a megrendelt termék – matrac méretét és darabszámát.